Успіх

Робота в команді: ключові чинники успіху

Команда може складатися з працівників як одного, так і різних рівнів і підрозділів компанії. В період роботи в складі команди, всі її члени мають рівні права і виконують, що випливають з цілей і завдань команди, обов’язки. Для роботи в команді не має значення, яку посаду займає колега. В команді всі співробітники мають рівні позиції.

Права і обов’язки членів команди служать, з одного боку, основою організації роботи в рамках команди, а з іншого – базисом для оцінки здібностей учасників до такої форми роботи.

Обов’язки учасника команди

Кожен учасник команди зобов’язаний направити свої сили, знання і можливості для досягнення поставлених перед командою цілей. При цьому він не повинен, слідуючи егоїстичних міркувань, приховувати ідеї та рішення, необхідні команді, для їх подальшого використання на основному місці роботи.

Кожен член команди зобов’язаний вільно висловлювати свої думки щодо виниклих проблем без оглядки на зобов’язання, які пов’язують його з керівником за основним місцем роботи.

Ніхто з учасників командної роботи не повинен ставити свою активність в залежність від ставлення групи до його рекомендацій. Більше того, кожен член команди повинен бути готовий підкоритися рішенню більшості, навіть якщо це рішення суперечить його власним ідеям. Виняток становить той випадок, коли в команді, на думку одного з її членів, виникла особлива ситуація, за яку він не хоче нести відповідальність. У цьому випадку «особлива думка» повинно знайти відображення в протоколі.

Кожному члену команди слід бути лояльним по відношенню до колег. Він не повинен інформувати про зміст дискусій і рішеннях команди сторонніх осіб або використовувати ці рішення в особистих цілях.

Кожен член команди зобов’язаний ставитися до інших її учасників як до рівноправних партнерів. Він повинен об’єктивно аналізувати їх ідеї та висловлювати щодо них свою точку зору.

Терпимість і взаємоповага є найважливішими умовами успішної роботи в команді.

Кожен член команди зобов’язаний інформувати інших про все, що їм необхідно знати для виконання поставлених перед командою завдань.

Жоден із членів команди не може перешкоджати співробітництву її учасників через власних симпатій і антипатій.

В цілях підвищення ефективності співпраці, кожен член команди повинен намагатися встановити хороші ділові стосунки з іншими учасниками команди.

З перерахованих обов’язків випливають права члена команди.

Права учасника команди

Вільно висловлювати свою думку і вимагати його перевірки.

Вимагати встановлення конфіденційних, не підлягають розголосу, довірчих відносин. Думки, які він висловив під час роботи в команді, не повинні стати відомі третім особам. Співробітник не може піддаватися небезпеці через ідей, висловлених ним у процесі роботи в команді.

Одержувати об’єктивну і повну інформацію від інших членів команди.

Вимагати, щоб висловлені ним думки використовувалися іншими членами команди на стороні тільки в тому випадку, якщо це не завдає шкоди виконанню поставлених перед командою завдань або якщо на це було отримано спеціальний дозвіл.

Вимагати, щоб у процесі роботи в команді дотримувалися принципи коректного поведінки.

Відповідальність при роботі в команді

Команда, як єдине ціле несе відповідальність за все, що вона робить і не робить.

Команда домовляється про те, що загальну відповідальність несуть всі її члени, навіть якщо вони спочатку висловлювали сумнів. Вони не можуть дистанціюватися від прийнятого командою рішення, посилаючись на свої заперечення.

Якщо команді не вдається досягти єдності, то рішення приймається більшістю голосів. У цьому випадку меншість може внести в протокол «особлива думка». Надалі воно підкоряється більшості і працює на основі прийнятого рішення. У цьому разі зазначені особи, хоча і не відповідають за прийняте рішення, але несуть відповідальність за подальші загальні результати роботи, отримані на основі цього рішення. Незгода окремих членів із загальним рішенням не звільняє їх від відповідальності за можливі наслідки.

Якщо команда більшістю голосів приймає рішення, що окремі її члени вважають неприпустимою помилкою, за яку вони не хочуть відповідати, то вони повинні чітко заявити про це колективу команди. У цьому випадку інформується «лідер» команди, який приймає рішення про можливе виключення зі складу команди відповідної особи або про набір нової команди.

На практиці справа часто доходить до так званого «роздоріжжя» – ситуації, коли необхідно вирішувати, в якому з двох напрямків необхідно рухатися далі. Якщо сама команда не в змозі знайти вихід, то лідер повинен або вирішити, за яким із двох шляхів йти, або сформувати дві команди для роботи з кожного з напрямів.

Лідер команди відповідає за результати роботи в тій же мірі, що і будь-рядовий член команди. За правильну організацію роботи, якою він займається в рамках своєї діяльності в команді, він відповідає перед її колективом. Подвійна відповідальність лідера перед командою і замовником суперечило б сутності його положення всередині команди.

Для вирішення завдань, що виходять за рамки звичайного процесу колегіального співробітництва в рамках існуючої організаційної структури, вищестоящий керівник або керівництво фірми зобов’язані створити відповідну команду і оформити це документально. Таку команду, створену на постійній основі, слід розглядати як новий підрозділ. Воно не може бути сформована одним з керівників. Прийняття відповідного рішення не входить до компетенції керівництва фірми або підпорядкованого йому органу.

Спеціально створена команда розпускається, як тільки вона виконає поставлені завдання. Якщо при цьому мова йде про команду, організованої керівництвом фірми або іншим компетентним органом, то вони й повинні її розформовувати.

Переваги командної роботи

+ Команда робить можливим вирішення завдань, які не під силу одній людині.

+ Створення команди є гарантією того, що при виробленні рішення будуть враховуватися інтереси всіх сторін.

+ В результаті співпраці в команді фахівців з декількох підрозділів, стає неможливим односторонній вплив однієї з вищих інстанцій.

+ При роботі команди зменшується ризик прийняття помилкового рішення і небезпека того, що в поле зору не потраплять деякі важливі факти.

Одна голова добре, а дві – краще.

+ Команда допомагає боротися з «виробничої сліпотою». Те, що один працівник не помічає за звичкою, бачить інший, якому, в свою чергу, не кидаються в очі певні проблеми на власній ділянці роботи.

+ Робота в команді посилює готовність і здатність керівників усіх рівнів до співпраці.

+ Працівника, який працював у команді, очікує менше труднощів при взаємодії з колегами або іншими підрозділами компанії.

+ Команда робить позитивний вплив на розвиток якостей, які мають важливе значення для колегіального співпраці. Вона спонукає до терпимості, порядку, визнання чужої думки і коректної дискусії, подолання егоїстичних поглядів. Ці фактори виходять за рамки роботи в команді і позначаються на загальному успіху компанії.

+ Співробітник, який добре зарекомендував себе при роботі в складі команди, отримує додаткову кваліфікацію, цінний як для нього, так і для компанії.

+ Підприємство реалізує ідеї, які не виникли б у рамках звичайної організації праці. Це пояснюється тим, що у окремого співробітника відсутня можливість знайти на своєму робочому місці відправні точки у вирішенні проблеми, що виходить за рамки його безпосередньої діяльності.

+ Команда надає як окремого працівника, так і цілого колективу можливість максимального розкриття творчого потенціалу і його практичної реалізації.

+ Великим компаніям команда дозволяє більш раціонально використовувати можливості своїх фахівців, які працюють над вирішенням завдань, що виходять за рамки їх посадових обов’язків.

+ Для середніх і малих компаній командна робота дозволяє всебічно використовувати здібності, знання і навички співробітників. Команда може замінити роботу фахівців, яких фірма не може запросити на роботу з фінансових причин.

Недоліки командної роботи

Поряд з позитивними рисами, робота командою має і негативні сторони.

– Робота в команді, на відміну від звичайної роботи, може вимагати додаткових витрат часу. Початковий період, коли члени команди притираються один до одного, може бути досить тривалим. Певний час потрібно також для пошуку відповідної форми спільної роботи.

– Робота команди часто відрізняється повільністю. Це особливо помітно при великій чисельності команди і при роботі в команді за сумісництвом. Труднощі, з якими доводиться стикатися при зборі членів команди в призначений час, негативно позначаються на ході роботи.

Дискусії, що виникають при роботі в складі команди, забирають багато часу, особливо якщо окремі працівники не володіють технікою їх ведення. Можливі серйозні розбіжності.

– Робота в команді може призвести до затримки прийняття рішення, так як різні погляди учасників узагальнюються тільки після тривалих дискусій.

– Анонімність результатів праці окремих членів команди може негативно позначитися на бажанні працювати. Будь-який член команди, показав недостатню результативність, може «сховатися» за активного учасника командної роботи. При роботі командою відсутній стимул до почуття честолюбства, оскільки окремий працівник не отримує персонального заохочення за результати.

– Якщо працівник виконує роботу в складі команди як додаткову до основної діяльності, то вона може бути для нього занадто великим навантаженням. Тому необхідно в кожному конкретному випадку враховувати, посильна ця навантаження, від будь-яких завдань і в якому обсязі слід відмовитися на час роботи у команді.

– Відомо вислів: «Верблюд – це кінь, намальований командою». Втім, стверджувати, що робота командою призводить до неефективної витрати часу, так само неправомірно, як і вимагати колективного прийняття всіх рішень.

Основні фактори успіху для ефективної командної роботи:

Чітка постановка цілей та завдань;

Правильний підбір складу команди;

Продумана система для членів команди;

Здатність учасників команди до колегіальної роботи.

Ілюстрація: Христина Ниесова